Avis legal

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de dpaper.cat que les dades personals facilitades per vostè o adquirits en el moment d’ús dels serveis contractats per vostè seran tractats d’acord amb la legislació vigent i els principis de correcció, legalitat, transparència i protecció de la confidencialitat prevista per ella de les nostres dades:

 

1. IDENTITAT I TITULAR DE LA WEB.

El responsable del tractament de les teves dades personals és: Deta Conesa, CIF: 38094424F, única propietària i gestora del lloc web dpaper.cat.

Pots contactar amb mi mitjançant el correu electrònic detaconesa@dpaper.cat, també pots escriure’m a través del formulari de contacte present en aquesta web..

 

2. OBJECTE

Deta Conesa (d’ara endavant també el prestador) com responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web notengotiempo.eu, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions legals en matèria d’informació i comerç electrònic, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web..

 

Termes i Condicions d’Ús de la web

 

1. USUARI

A través de la Web, dPaper facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts. Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal i altres termes i condicions, així com a qualssevol altres disposicions legals que fossin aplicable.

Com a usuaris, heu de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, perquè aquesta pot sofrir modificacions perquè el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer en la web, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

 

2. CARÀCTER GRATUÏT DE L’ACCÉS I ÚS DE LA WEB

La prestació dels serveis per part de dPaper té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través de la Web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació.

 

3. VERACITAT DE LA INFORMACIÓ

La prestació dels serveis per part de dPaper té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través de la Web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació. Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a dPaper permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

 

4. MENORS D’EDAT

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, a pesar que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

 

5. OBLIGACIÓ DE FER UN ÚS CORRECTE DE LA WEB.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà de fer servir la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

Sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

L’usuari es compromet a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en l’ús de La Web. Incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers.

dPaper està legitimada per a adoptar les mesures necessàries, en cas d’incompliment del que es preveu en la present clàusula, al seu exclusiu criteri. L’adopció d’aquestes mesures no donarà dret a cap indemnització. dPaper es reserva els drets d’esborrar qualsevol comentari o aportació que atempti contra les normes d’aquest blog, així com tampoc es permeten comentaris anònims o promocionals.

En cap cas dPaper, es fa responsable de les opinions que els usuaris puguin deixar.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè. Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. dPaper no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a la disposició dels usuaris en el lloc web. El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

7. US DE COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix en la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies usades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Per a mes informació, veure la nostra Política de Cookies

 

8. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, dPaper no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

9. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola en matèria de protecció de dades. Per a més informació,veure la nostra Política de Privacitat.

 

10. XARXESSOCIALS

L’informem que dPaper pot ser present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes [fent-se seguidors del prestador en les xarxes socials (o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari.

dPaper tractarà les seves dades amb la finalitat d’informar-lo de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional espanyola, comunitària o internacional o que duguin a terme activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que dPaper consideri no apropiats.
I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, dPaper es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

 

11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu, però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial a favor de dPaper. Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests. El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant l’esment o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest. Per a realitzar qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

 

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats que aquesta desenvolupa, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del municipi on radica el domicili social del Titular: Deta Conesa.

 

13. MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE L’AVÍS LEGAL

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment. En aquest cas, s’informarà els usuaris d’aquestes modificacions mitjançant avís en la pàgina principal.

Última Modificació: 14 de Juliol del 2019

×