Política de privacitat

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de Deta Conesa, d’ara endavant també el Prestador, domiciliada a Barcelona, i email: deta@dpaper.cat.

Deta Conesa, com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A l’efecte del que preveu la RGPD, Deta Conesa l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; acomplir totes aquelles activitats pròpies de dPaper pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en aquests.

El Prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a dPaper perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al qual és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD per a protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a hello@meisi.es, indicant com a Assumpte: “Drets RGPD”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

 

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS
Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Dpaper no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hi hagi comunicat, en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, subtraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present lloc web.

 

ACEPTACIÓ i CONSENTIMENT
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de dPaper en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Mitjançant aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades en la web són propietat de Deta Conesa o estan lliures de drets per a la seva reutilització, incloent-hi les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a dPaper, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)
DPaper es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

DPaper no assumeix cap mena de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les quals es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del Prestador.

La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

 

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS I COMENTARIS EN EL BLOG
En el cas que l’usuari vulgui participar en els fòrums o el blog de la web, l’informem que les dades aportades seran tractats per a regular la participació en aquest. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoca de l’Avís Legal i la Política de Privacitat exposats en la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquests. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum i del blog en línia.

 

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONIATGE
En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió en la web, l’informem que les dades aportades seran tractats seran per a atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per a ser publicades en la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquests. Els testimonis es publicaran en la nostra pàgina web.

Les úniques dades personals que es publicaran del testimoni serà el seu nom, fotografia, nom del seu web i adreça url de la web.

Els testimoniatges podran ser recuperats a través de formularis, sol·licituds privades a través d’email, o en les àrees dedicades de les xarxes socials de dPaper com pot ser l’àrea de testimoniatges de Facebook, de Google+, Google MyBussiness

 

CORREUS COMERCIALS
DPaper no realitza pràctiques de correu brossa, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre dPaper amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
DPaper es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials

Última actualització: 14 de Maig de 2019

×